رزومه شغلی - حرفه ای بنفشه قاسمی زاده

بنیانگذار مرکز کوچینگ و روانشناسی بی نهایت

 • زوج درمانگر
 • کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی
 • کوچ حرفه ای انجمن جهانی کوچینگ اروپا (ICI)
 • هیپنوتراپیست انجمن بین المللی هیپنوتیزم بالینی ایران
 • واقعیت درمانگر موسسه بین المللی ویلیام گلسر امریکا
 • مربی رسمی فرزندپروری موسسه بین المللی ویلیام گلسر امریکا
 • درمانگر فردی مشکلات اضطرابی، افسردگی، تروما و انواع فوبیا
 • مربی رسمی مهارت های زندگی از کلینیک روانشناسی دانشگاه تهران

رزومه شغلی - حرفه‌ای بنفشه قاسمی زاده

بنیانگذار مرکز کوچینگ و روانشناسی بی نهایت

 • زوج درمانگر
 • کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی
 • کوچ حرفه ای انجمن جهانی کوچینگ اروپا (ICI)
 • هیپنوتراپیست انجمن بین المللی هیپنوتیزم بالینی ایران
 • واقعیت درمانگر موسسه بین المللی ویلیام گلسر امریکا
 • مربی رسمی فرزندپروری موسسه بین المللی ویلیام گلسر امریکا
 • درمانگر فردی مشکلات اضطرابی، افسردگی، تروما و انواع فوبیا
 • مربی رسمی مهارت های زندگی از کلینیک روانشناسی دانشگاه تهران

سوابق همکاری

 • کلینیک روانشناسی آوینه به مدیریت دکتر بیتا حسینی / از سال 1391 تا 1401 / روانشناس
 • مرکز مشاوره انتخاب به مدیریت دکتر علی صاحبی / از سال 1395 تاکنون / روانشناس
 • آکادمی آموزشی نیکپور / از سال 1398 تا 1401/ روانشناس و مسئول دپارتمان روانشناسی
 • کلینیک روانشناسی رویش سبز / از سال 1396 تا 1398 / روانشناس
 • مرکز کوچینگ و روانشناسی بی نهایت / از 1400 تاکنون / موسس و روانشناس

سوابق همکاری

 • کلینیک روانشناسی آوینه به مدیریت دکتر بیتا حسینی / از سال 1391 تا 1401 / روانشناس
 • مرکز مشاوره انتخاب به مدیریت دکتر علی صاحبی / از سال 1395 تاکنون / روانشناس
 • آکادمی آموزشی نیکپور / از سال 1398 تا 1401/ روانشناس و مسئول دپارتمان روانشناسی
 • کلینیک روانشناسی رویش سبز / از سال 1396 تا 1398 / روانشناس
 • مرکز کوچینگ و روانشناسی بی نهایت / از 1400 تاکنون / موسس و روانشناس

سوابق آموزشی بنفشه قاسمی زاده

 1. برگزاری دوره طرحواره درمانی / سال 1393 / ویژه کارورزان روانشناسی در کلینیک روانشناسی آوینه
 2. برگزاری دوره تئوری انتخاب/ سال 1394 / ویژه کارورزان روانشناسی در کلینیک آوینه
 3. برگزاری کارگاه آموزشی بهبود روابط زوجین / سال 1394/ در کلینیک روانشناسی آوینه
 4. برگزاری دوره مهارت های زندگی/ سال 1394 / در کلینیک روانشناسی آوینه
 5. برگزاری کارگاه آموزشی بهبود روابط زوجین / سال 1395 / در کلینیک روانشناسی آوینه
 6. برگزاری دوره کشف ارزش ها و هدف گذاری/ سال 1395 / در کلینیک روانشناسی آوینه
 7. برگزاری دوره بهبود روابط زوجین/ سال 1397 / با همکاری گروه آموزشی دانش افروزان سالار
 8. برگزاری دوره کتاب درمانی/ سال 1398 / با همکاری گروه آموزشی دانش افروزان سالار
 9. برگزاری همایش تک روزه خلق رویای شخصی/ سال 1399 / ویژه کارکنان شرکت ویستا
 10. برگزاری دوره بهبود روابط/ سال 1399/ ویژه کارکنان شرکت ویستا
 11. برگزاری دوره مدیریت استرس/ سال 1399/ ویژه کارکنان شرکت ویستا
 12. برگزاری دوره فقط کمی بهتر( کوچینگ رابطه) / سال 1399/ مرکز روانشناسی آوینه
 13. برگزاری دوره آنلاین آشنایی با هیپنوتیزم و خودهیپنوتیزم/ سال 1400
 14. برگزاری دوره حضوری و آنلاین مدیریت استرس بوسیله خودهیپنوتیزم/ سال 1400/ مرکز بی نهایت
 15. برگزاری دوره حضوری و آنلاین مدیریت افکارمنفی بوسیله خودهیپنوتیزم/ سال 1400/ مرکز بی نهایت
 16. برگزاری دوره حضوری و آنلاین مدیریت خلق افسرده بوسیله خودهیپنوتیزم/ سال 1400/ مرکز بی نهایت
 17. برگزاری دوره حضوری و آنلاین افزایش اعتماد به نفس بوسیله خودهیپنوتیزم/ سال 1400/ مرکز بی نهایت
 18. برگزاری دوره حضوری و آنلاین افزایش عزت نفس بوسیله خودهیپنوتیزم/ سال 1400/ مرکز بی نهایت
 19. برگزاری دوره حضوری و آنلاین بهبود رابطه بوسیله خودهیپنوتیزم/ سال 1400/ مرکز بی نهایت
 20. برگزاری دوره حضوری و آنلاین آشتی با کودک درون بوسیله خودهیپنوتیزم/ سال 1400/ مرکز بی نهایت
 21. برگزاری دوره حضوری و آنلاین مدیریت خشم بوسیله خودهیپنوتیزم/ سال 1400/ مرکز بی نهایت
 22. برگزاری دوره آنلاین مقدماتی مدیریت ازدواج / سال 1400/ مرکز بی نهایت
 23. برگزاری دوره آنلاین پیشرفته مدیریت ازدواج / سال 1400/ مرکز بی نهایت
 24. برگزاری دوره آنلاین آشنایی با هیپنوتیزم و خودهیپنوتیزم/ سال 1401/ مرکز بی نهایت
 25. برگزاری دوره آنلاین مدیریت استرس بوسیله خودهیپنوتیزم/ سال 1401/ مرکز بی نهایت
 26. برگزاری دوره آنلاین مدیریت افکارمنفی بوسیله خودهیپنوتیزم/ سال 1401/ مرکز بی نهایت
 27. برگزاری دوره آنلاین افزایش اعتماد به نفس بوسیله خودهیپنوتیزم/ سال 1401/ مرکز بی نهایت
 28. برگزاری دوره آنلاین افزایش عزت نفس بوسیله خودهیپنوتیزم/ سال 1401/ مرکز بی نهایت
 29. برگزاری دوره آنلاین مقدماتی مدیریت ازدواج / سال 1401/ مرکز بی نهایت
 30. برگزاری دوره آنلاین پیشرفته مدیریت ازدواج / سال 1401/ مرکز بی نهایت

سوابق آموزشی بنفشه قاسمی زاده

 1. برگزاری دوره طرحواره درمانی / سال 1393 / ویژه کارورزان روانشناسی در کلینیک روانشناسی آوینه
 2. برگزاری دوره تئوری انتخاب/ سال 1394 / ویژه کارورزان روانشناسی در کلینیک آوینه
 3. برگزاری کارگاه آموزشی بهبود روابط زوجین / سال 1394/ در کلینیک روانشناسی آوینه
 4. برگزاری دوره مهارت های زندگی/ سال 1394 / در کلینیک روانشناسی آوینه
 5. برگزاری کارگاه آموزشی بهبود روابط زوجین / سال 1395 / در کلینیک روانشناسی آوینه
 6. برگزاری دوره کشف ارزش ها و هدف گذاری/ سال 1395 / در کلینیک روانشناسی آوینه
 7. برگزاری دوره بهبود روابط زوجین/ سال 1397 / با همکاری گروه آموزشی دانش افروزان سالار
 8. برگزاری دوره کتاب درمانی/ سال 1398 / با همکاری گروه آموزشی دانش افروزان سالار
 9. برگزاری همایش تک روزه خلق رویای شخصی/ سال 1399 / ویژه کارکنان شرکت ویستا
 10. برگزاری دوره بهبود روابط/ سال 1399/ ویژه کارکنان شرکت ویستا
 11. برگزاری دوره مدیریت استرس/ سال 1399/ ویژه کارکنان شرکت ویستا
 12. برگزاری دوره فقط کمی بهتر( کوچینگ رابطه) / سال 1399/ مرکز روانشناسی آوینه
 13. برگزاری دوره آنلاین آشنایی با هیپنوتیزم و خودهیپنوتیزم/ سال 1400
 14. برگزاری دوره حضوری و آنلاین مدیریت استرس بوسیله خودهیپنوتیزم/ سال 1400/ مرکز بی نهایت
 15. برگزاری دوره حضوری و آنلاین مدیریت افکارمنفی بوسیله خودهیپنوتیزم/ سال 1400/ مرکز بی نهایت
 16. برگزاری دوره حضوری و آنلاین مدیریت خلق افسرده بوسیله خودهیپنوتیزم/ سال 1400/ مرکز بی نهایت
 17. برگزاری دوره حضوری و آنلاین افزایش اعتماد به نفس بوسیله خودهیپنوتیزم/ سال 1400/ مرکز بی نهایت
 18. برگزاری دوره حضوری و آنلاین افزایش عزت نفس بوسیله خودهیپنوتیزم/ سال 1400/ مرکز بی نهایت
 19. برگزاری دوره حضوری و آنلاین بهبود رابطه بوسیله خودهیپنوتیزم/ سال 1400/ مرکز بی نهایت
 20. برگزاری دوره حضوری و آنلاین آشتی با کودک درون بوسیله خودهیپنوتیزم/ سال 1400/ مرکز بی نهایت
 21. برگزاری دوره حضوری و آنلاین مدیریت خشم بوسیله خودهیپنوتیزم/ سال 1400/ مرکز بی نهایت
 22. برگزاری دوره آنلاین مقدماتی مدیریت ازدواج / سال 1400/ مرکز بی نهایت
 23. برگزاری دوره آنلاین پیشرفته مدیریت ازدواج / سال 1400/ مرکز بی نهایت
 24. برگزاری دوره آنلاین آشنایی با هیپنوتیزم و خودهیپنوتیزم/ سال 1401/ مرکز بی نهایت
 25. برگزاری دوره آنلاین مدیریت استرس بوسیله خودهیپنوتیزم/ سال 1401/ مرکز بی نهایت
 26. برگزاری دوره آنلاین مدیریت افکارمنفی بوسیله خودهیپنوتیزم/ سال 1401/ مرکز بی نهایت
 27. برگزاری دوره آنلاین افزایش اعتماد به نفس بوسیله خودهیپنوتیزم/ سال 1401/ مرکز بی نهایت
 28. برگزاری دوره آنلاین افزایش عزت نفس بوسیله خودهیپنوتیزم/ سال 1401/ مرکز بی نهایت
 29. برگزاری دوره آنلاین مقدماتی مدیریت ازدواج / سال 1401/ مرکز بی نهایت
 30. برگزاری دوره آنلاین پیشرفته مدیریت ازدواج / سال 1401/ مرکز بی نهایت

مقالات علمی پژوهشی بین المللی بنفشه قاسمی زاده

Meta-analysis of Islamic lifestyle / Year: 2017 / Journal: Islamic Life Journal / Publisher: Ministry of Health, treatment and medical education / Country: Iran / Link Url: http://islamiclifej.com/article-1-24-fa.html

Determine the Effectiveness of the Help-Seeking Skills Training, Assertiveness Grade Female Students in Tehran / Year: 2015 / Journal: AULA ORIENTALIS journal / Publisher:  Editorial AUSA / ISSN : 0212-5730 / Country: Spain

DETERMINE THE EFFECTIVENESS OF ASSERTIVE TRAINING ON NEGLIGE IN FEMALE STUDENTS OF THIRD GRADE OF GUIDANCE SCHOOL IN TEHRAN / Year: 2015 / Journal: Social Behavior and Personality an international journal / Publisher: Society for Personality Research / ISSN :  1179-6391 (Online), 0301-2212 (Print) / Country: New Zealand

Multiple Sclerosis & Social support / Year: 2014 / Journal: Advances in Environmental Biology journal / Publisher: American-Eurasian Network for Scientific Information Publications(AENSI) / ISSN : 1995-0756 & 1998-1066 / Country: Jordan /Link Url: http://www.aensiweb.net/AENSIWEB/aeb/aeb/July%202014/977-981.pdf

The Effect of Anxiety and Social Support on Adherence in Patient with Multiple Sclerosis / Year: 2014 / Journal: Advances in Environmental Biology journal / Publisher: American-Eurasian Network for Scientific Information Publications(AENSI) / ISSN : 1995-0756 & 1998-1066 / Country: Jordan /Link Url: http://www.aensiweb.com/old/aeb/Special%208%20ICEOH%202014/336-341.pdf

Construction, Validity and Reliability Examination, and Standardization of Islamic Lifestyle Test / Journal: GMP REVIEW(ECA) journal / Year: 2013 / Publisher: Euromed Communications Ltd / ISSN: 1476-4547 /Country: United Kingdom

مقالات علمی پژوهشی بین المللی بنفشه قاسمی زاده

Meta-analysis of Islamic lifestyle / Year: 2017 / Journal: Islamic Life Journal / Publisher: Ministry of Health, treatment and medical education / Country: Iran / Link Url: http://islamiclifej.com/article-1-24-fa.html

Determine the Effectiveness of the Help-Seeking Skills Training, Assertiveness Grade Female Students in Tehran / Year: 2015 / Journal: AULA ORIENTALIS journal / Publisher:  Editorial AUSA / ISSN : 0212-5730 / Country: Spain

DETERMINE THE EFFECTIVENESS OF ASSERTIVE TRAINING ON NEGLIGE IN FEMALE STUDENTS OF THIRD GRADE OF GUIDANCE SCHOOL IN TEHRAN / Year: 2015 / Journal: Social Behavior and Personality an international journal / Publisher: Society for Personality Research / ISSN :  1179-6391 (Online), 0301-2212 (Print) / Country: New Zealand

Multiple Sclerosis & Social support / Year: 2014 / Journal: Advances in Environmental Biology journal / Publisher: American-Eurasian Network for Scientific Information Publications(AENSI) / ISSN : 1995-0756 & 1998-1066 / Country: Jordan /Link Url: http://www.aensiweb.net/AENSIWEB/aeb/aeb/July%202014/977-981.pdf

The Effect of Anxiety and Social Support on Adherence in Patient with Multiple Sclerosis / Year: 2014 / Journal: Advances in Environmental Biology journal / Publisher: American-Eurasian Network for Scientific Information Publications(AENSI) / ISSN : 1995-0756 & 1998-1066 / Country: Jordan /Link Url: http://www.aensiweb.com/old/aeb/Special%208%20ICEOH%202014/336-341.pdf

Construction, Validity and Reliability Examination, and Standardization of Islamic Lifestyle Test / Journal: GMP REVIEW(ECA) journal / Year: 2013 / Publisher: Euromed Communications Ltd / ISSN: 1476-4547 /Country: United Kingdom