آرشیو برچسب های: پرخاشگری

آیا دیگران شما را عصبانی می کنند؟

آیا دیگران شما را عصبانی می کنند؟ آیا ناخودآگاه عصبانی شده و پرخاشگری و توهین [...]

کنترل بیرونی، بزرگترین دلیل نارضایتی در روابط

در مطلب “کنترل بیرونی، تخریب گر روابط مطلوب”، به روانشناسی کنترل بیرونی اشاره شد و [...]

کنترل بیرونی، تخریب گر روابط مطلوب

یافته های حاصل از پژوهش ها در تایید تجربه زندگی نشان داده است اگر هر [...]

کنترل گری، عشق را نابود می کند

کنترل کردن و کنترل گری ابدا به معنی آن نیست که فرد کنترل گر از [...]

هفت رفتار مخرب، نماد کنترل بیرونی

در مطالب متعددی که در وب سایت مرکز کوچینگ و روانشناسی بی نهایت منتشر کردیم، [...]